Privacy Statement

Privacy Statement Sjobbema fiscale advocatuur

Algemeen

Het advocatenkantoor Sjobbema fiscale advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Sjobbema fiscale advocatuur verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Sjobbema fiscale advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Sjobbema fiscale advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures en communicatie met cliënten en (tegen)partijen;
• het innen van declaraties;
• advisering, bemiddeling en verwijzing;
• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
• werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Sjobbema fiscale advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door een betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

• contactinformatie: naam, adres, woonplaats, functietitel, titulatuur, (mobiele)telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie;
• communicatie: brieven en e-mailberichten met contactpersonen;
• opdrachtinformatie: informatie over de juridische dienstverlening aan onze cliënten en informatie over de inhoud van de zaak;
• declaratie-informatie: gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
• overige: andere gegevens, waaronder geboortedatum, nationaliteit, nummer ID-bewijs, datum afgifte of geldigheid ID-bewijs, huwelijkse staat, geboorteplaats en geslacht.
• website: op onze website staat een contactformulier waarmee u vragen kunt voorleggen. In dat formulier vragen wij uw naam en e-mailadres om u te kunnen bereiken.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Sjobbema fiscale advocatuur omdat deze door u als betrokkene (cliënt, leverancier, sollicitant) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Sjobbema fiscale advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

• voor de uitvoering van een overeenkomst (teneinde onze juridische diensten te leveren);
• voor het berekenen of vastleggen van vergoedingen, uitkeringen of vorderingen;
• voor het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan;
• voor het voeren van (gerechtelijke) gedingen;
• voor het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle, en/of
• voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sjobbema fiscale advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Sjobbema fiscale advocatuur, zoals een IT-leverancier, een deurwaarder of een loonadministrateur, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Sjobbema fiscale advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Sjobbema fiscale advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Sjobbema fiscale advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Sjobbema fiscale advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdende met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Sjobbema fiscale advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Sjobbema fiscale advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sjobbema fiscale advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Sjobbema fiscale advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven, Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoelt kunt u richten aan:

Sjobbema fiscale advocatuur, info@sjobbema.nl, Rijksstraatweg 361 a, 9752 CH Haren (Gn), telefoonnummer: 06-3 4444 000.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermd(e) pasfoto en BSN-nummer. Sjobbema fiscale advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Onze website heeft geen buttons naar social media. Op de website van Sjobbema fiscale advocatuur (www.sjobbema.nl) zijn links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten van derden, zoals www.rechtspraak.nl. Sjobbema fiscale advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

© 2024 Sjobbema.nl
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM