Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SJOBBEMA FISCALE ADVOCATUUR

1. Algemeen

1.1. Sjobbema fiscale advocatuur (hierna: “de advocaat”) is een eenmanszaak en bestaat uit advocaat Gerhard Sjobbema (KvK-nummer 87348047). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de advocaat (de Opdrachtnemer) en cliënt, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, waarbij de advocaat werkzaamheden verricht of zal verrichten. De advocaat is onderworpen aan de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl), hetgeen onder andere geheimhoudingsplicht, wettelijk zwijgrecht en wettelijk verschoningsrecht met zich meebrengt.
1.2. De advocaat verwerkt bij de behandeling van de zaak enkele persoonsgegevens. De verwerking van die gegevens geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
1.3. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de eenmanszaak werkzaam is of door de eenmanszaak wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten de eenmanszaak aansprakelijk is of kan zijn.
1.4. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
1.5. De advocaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

2. De opdracht

2.1. Alle opdrachten worden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd door de Advocaat. Een opdracht is aanvaard nadat die schriftelijk (waaronder ook te verstaan is per e-mail) namens de Advocaat aan opdrachtgever is bevestigd, tenzij de uitvoering daarvan feitelijk reeds is aangevangen na overleg met de opdrachtgever of diens wettelijke vertegenwoordiger (of de persoon die de advocaat daarvoor mag houden). Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de advocaat, nimmer tot een resultaatsverplichting.
2.2. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Als de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt.
2.3. Alle opdrachten worden uitsluitende met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW, artikel 7:404 BW, en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. De advocaat kan zich tijdens ziekte of afwezigheid laten vervangen door waarnemende advocaten.
2.5. Als een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de advocaat vereist, kan hij zich daarbij door derden laten bijstaan. De advocaat zal bij de uitvoering van haar verleende opdrachten en bij de selectie van derden/hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2.6. De cliënt is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
2.7. Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet op de omstandigheden, onredelijk is.
2.8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt(e) wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Sjobbema Fiscale Advocatuur.

3. Honorarium, kosten

3.1. Cliënt(e) is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium, vermeerderd met BTW, verschuldigd. De advocaat zal bij de aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. Deze worden schriftelijk of per e-mail aan cliënt(e) bevestigd. De advocaat is bevoegd het overeengekomen tarief, jaarlijks ingaande januari te verhogen/verlagen met het procentuele verschil tussen het indexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli publicatie), van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar. Hiervan wordt de cliënt(e) schriftelijk in kennis gesteld.
3.2. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 6 minuten.
3.3. De advocaat brengt – indien van toepassing – griffierecht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van ingeschakelde derden in rekening, evenals een forfaitair op 6% van het honorarium niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti -, fax -, telefoon -, kopieerkosten etc.) en omzetbelasting bij cliënt(e) in rekening.
3.4. In beginsel wordt maandelijks, dan wel steeds nadat werkzaamheden van substantiële omvang zijn verricht, gedeclareerd.
3.5. De advocaat kan een voorschot op het honorarium en/of kosten van de cliënt(e) verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de tussentijdse dan wel met de einddeclaratie. . De cliënt is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek nadere zekerheid aan de advocaat te verschaffen die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.
3.6. Declaraties worden per e-mail verzonden aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
3.7. Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is de advocaat gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.
3.8. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie per e-mail.
3.9. Reclames en aansprakelijkheidsstelling met betrekking tot een beweerdelijk verwijtbaar gebrek in de nakoming door de advocaat van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van drie maanden nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend. Alle aanspraken van cliënt verjaren in elk geval na verloop van vijf jaar na de dagtekening van de laatste declaratie.

4. Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de door de advocaat aangegeven rekening. Contante betalingen zijn in beginsel niet mogelijk. Uitsluitend indien de cliënt gemotiveerd kan aantonen dat girale betaling voor hem redelijkerwijze te bezwaarlijk is, kunnen declaraties à contant worden voldaan, met dien verstande dat daarvoor een maximum bedrag geldt van € 5.000,-. Het maximumbedrag geldt per zaak, of in een periode van ten hoogste één jaar ten behoeve van dezelfde cliënt. Verrekening is niet toegestaan. Wijziging in regelgeving is voor de advocaat een rechtvaardigingsgrond om nadere eisen te stellen aan een voorgenomen contante betaling. Tot contante betaling is de advocaat nimmer gehouden.
4.2. De advocaat is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.
4.3. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Iedere aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, van de advocaat en de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.2. De advocaat is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. De advocaat is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.
5.3. De cliënt is gehouden om alle informatie die relevant is voor een correcte en volledige vervulling van de opdracht aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de cliënt zijn/haar advocaat onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens niet tijdig heeft verstrekt.
5.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde ook, die de opdrachtgever jegens de advocaat kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
5.5. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens de advocaat bij het ontstaan van die aanspraken.

6. Archivering

6.1. De advocaat zal het dossier, na sluiting, gedurende zeven jaar archiveren. Na afloop van deze termijn is de advocaat gerechtigd het dossier te vernietigen zonder cliënt(e) daarvan in kennis te stellen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-)contracten of processtukken, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

8. Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

8.1. De advocaat kan in het kader van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en eventuele aanverwante dwingende regelingen gehouden zijn meldingen te doen bij de daarin aangewezen instanties.

9. Wijziging van algemene voorwaarden

9.1. De advocaat is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

10. Toepasselijke recht en bevoegde rechter

10.1. Op de rechtsverhouding tussen de advocaat en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de rechtsverhouding tussen opdrachtgever/cliënt worden bij uitsluiting beslecht door de rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, ongeacht wie de gedaagde partij is, tenzij de wettelijke bevoegdheidsregels zich daar dwingend tegen verzetten.

© 2024 Sjobbema.nl
Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM